Capaciteit Versterking Kleine Landbouwers Ressort Paamaka
zondag 14 oktober 2012 05:26

Wat houdt dit project in?

 

Is een project opgezet om de bewoners van het ressort Paamaka te versterken in organisatorische, planning- en ondernemersvaardigheden. De financierder van dit project is Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Vanaf april 2015 is er een aanvang gemaakt met de uitvoering van dit project. Hierbij worden de onderstaande doelen nagestreefd.

Het hoofddoel;

Het vergroten van kennis, inzicht en denkvermogen van de leden van de lokale organisaties en overige sleutel personen op lanbouwkundig gebied, als middel voor duurzame verbetering van de leefsituatie in het ressort Paamaka.

 

De subdoelen zijn:

  1. Het stimuleren en vergroten van het bewustzijn van de vrouwen t.a.v zelfredzaamheid en ondernemerschap.
  2. Het oprichten en ondersteunen/ versterken van een coöperatieve organisatie van kleine landbouwers.
  3. Verhoging van het inkomen van kleine landbouwers, alsgevolg van het opzetten van afzetmarkten.
  4. Het bevorderen van de samenwerking met andere partners w.o. de overheid en andere NGO’S.

 

Wie is betrokken bij dit project?

 

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Wan Mama Pikien (de drager van het project), in samenwerking met Ana Makandi (de regionale organisatie van Paamaka) en andere stakeholders.

 

De doelgroep bestaat uit de landbouwers. De landbouwers die momenteel geïdentificeerd zijn bestaan voornamelijk uit vrouwen. De meeste vrouwen zijn georganiseerd in enkele vrouwen organisaties. Elk dorp heeft een vrouwen organisatie. Waarvan sommigen inactief zijn. De vrouwen variën in de leeftijdklasse 14 tot 60 jaar. De groep die direct betrokken zal zijn aan dit project betsaat uit 200 vrouwen uit de elf dorpen van het ressort Paamaka.

 

Waar wordt dit project uitgevoerd?

 

Dit project vindt plaats in het binnenland van Suriname met name; in het ressort Paamaka in het district Sipaliwini, waar marrons zijn gevestigd van de stam der Paramaccaners.

 

Project noodzaak

 

Het ressort Paamaka kamt net als de rest van het binnenland met een aantal problemen te weten:  slechte toegang tot onder andere babisvoorzieningen, onderwijs, gebrek aan werkgelegenheid, slechte infrastructuur enzovoort. Daarnaast schort er veel aan de capaciteit van de bewoners om hun eigen leefsituatie blijvend te verbeteren. Belangrijke oorzaken hiervan zijn gebrek aan kennis en vaardigheden en geen of nauwlijks aanwezigheid van actieve NGO’S in het gebied. Uitvoering van dit project zal een groot deel van de bevolking aan werkgelegheid helpen. Bovendien zullen ze meer kennis opdoen om commercieel landbouw te doen. Het voorgaande zal er toe moeten leiden dat de bewonerszelf acties kunnen ondernemen om hun leefsituatie te verbeteren. De vraag hiertoe is groot in het gebied en daarnaast is er ook een bestaande markt aanwezig, voornamelijk de lokale bewoners zelf en de gouddelvers waar ze hun kwaka kunnen afzetten. Maar ook met de komst van Suralco en Surigold in het gebied die gezamenlijk een totaal van 4000 arbeiders zullen bevatten, bovendien kan de bevolking hun product afzetten in Frans-Guyana. Van oudsher wordt er door de bewoners landbouw (voorzienend) uitgeoefend en vormt voor een groot deel het voornaamste middel van bestaan. Vanwege de streke opleving van de mijnbouwsector in het gebied wordt de traditionele landbouw steeds minder bedreven terwijl het nu juist de gelegenheid is dat de kleinlandbouwers nu kunnen gaan verdienen uit hun activiteiten. Kleinlandbouw zal een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling indien er een overstap gemaakt wordt naar permanente landbouw met de toepassing van moderne landbouwtechnieken.

 

Duurzaamheid

Dit project zal uitgevoerd worden in het kader van armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling en sluit aan bij de ontwikkelingsdoelstellingen opgenomen in het Meerjaren Ontwikkeling Plan (MOP). Elke burger heeft recht op een menswaardig bestaan en op de optimale beleving van zijn mensenrechten en burgerrechten.

 

Met de uitvoering van dit project zal de doelgroep versterkt worden om zelf acties te ondernemen om hun leefsituatie blijvend te verbeteren. Daarnaast zal er ook de mogelijkheid geschapen worden om te ondernemen. Hiermee wordt tegelijkertijd ondernemerschap in dit gebied gestimuleerd. Doordat er economische activiteiten in het gebied ontplooid zullen worden door de Suralco en Surgold, zullen de bewoners de gelegenheid krijgen om meer inkomsten te genereren. Ze zullen via dit project en projecten die hierna volgen, nieuwe en betere plantmethodes leren. De twee grote giganten zullen naast de poknokkers afnemers zijn van hun landbouwproduct en bij voldoende kennis en producten zullen ze op de export markt kunnen gaan via hun coöperatie.

 

Na wegvallen van financiering van het Ministerie moet continuïteit van het resultaat en de impact van het project gegarandeerd blijven. Dit aspect moet ook aantoonbaar zijn in het projectdocument. Hierbij komen aspecten aan de orde zoals: omgevingsfactoren, sociaal-culturele aspecten, institutionele- en management capaciteit van de doelgroep, financiële levensvatbaarheid. Dit project moet ervoor zorgen dat er grote mate van productie en afzetmogelijkheden  is,  ook na afloop van het project. In eerste instantie moet er genoeg kennis overgedragen worden aan de lokale bevolking zodat ze met de geleerde methoden door kunnen gaan en die kunnen verhogen. Daarbij zal men 2 tot 3 producten worden geteeld met casssave als hoofdproduct. De op te zetten cooperatie zal ervoor moeten zorgen dat de geëiste kwaliteit en hoeveelheid van het product worden gehaald.

 

Bij de ontwikkeling van het gebied is het van essentieel belang dat de lokale gemeenschap in een heel vroeg stadium betrokken wordt. De betrokkenheid van de gemeenschap kan ingezet worden door het houden van consultaties met de gemeenschap. Hierdoor kunnen de behoeften en wensen meegenomen worden, met andere woorden de ontwikkeling vindt plaats vanuit de basis. De mensen moeten zeggenschap hebben in de ontwikkeling van hun woongebied anders is de kans groot dat de betrokkenheid van de gemeenschap nihil is. De ontwikkeling moet gebaseerd zijn op de aspiraties van de gemeenschap.

 

Ontwikkeling gaat gepaard met het vergroten van de verdiencapaciteit van de gemeenschap. Belangrijk hierbij is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor jong en oud, zodat men zelf kan bijdragen of kan betalen voor de eigen ontwikkeling. Gebeurd dit niet, dan zal de gemeenschap op lange termijn niet instaat zijn te betalen voor de opgezette voorzieningen en keert terug in een afhankelijkheidspositie.