Ontstaan Wan Mama Pikien
woensdag 03 juni 2015 17:02

Geschiedenis

“Stichting Wan Mama Pikien” afgekort ‘WMP’ is een overkoepeling van 6 Regionale Organisaties, die gevestigd zijn in het binnenland van Suriname. In januari 2005 werd  te Brownsweg in het district Brokopondo een netwerkbijeenkomst georganiseerd door: vier Regionale Organisaties t.w. Heepi U Seei (HUS), Ana Makandi (AM), Okanisi Sidon Libi (OSL) en Mau Ku Mau (MKM) en de Organisatie van Traditionele Gezagdragers in Brokopondo A Dou Wan Ten, die als gast had de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG). Het doel van deze bijeenkomst was hoe te komen tot een samenwerking met de verschillende in het Binnenland opererende organisaties. Er was juist in die periode een extreme droogte in het Binnenland, aanleiding voor de organisaties om een hechtere en intensieve vorm van samenwerking na te gaan, zo is de gedachte van samenbundeling geboren.

 

In de jaarlijks terugkerende netwerkbijeenkomsten gehouden in het district waren aanwezig:

 

 1. Heepi U Seei (Brokopondo)
 2. Okanisi Sidon Libi (Tapanahony)
 3. Mau Ku Mau (Boven-Suriname)
 4. Menni Mi (Matawai)
 5. A Dou Wan Ten (dignitarissen Van Brokopondo)
 6. Ana Makandi (Paamaka)
 7. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
 8. Het Ministerie van Volksgezondheid
 9. De Districtscommissaris van Brokopondo
 10. Okanisi Pubeei (dignitarissen van Tapanahony)

 

De oprichting van het platform werd een feit. Op 6 januari 2006 in Brokopondo-Centrum is de Platform van samenwerkende regionale organisaties van het binnenland op zeer ontroerende en beweeglijke moment geprogrammeerd. Op een exotische wijze klonk de naam “WAN MAMA PIKIEN” door de zaal heen in aanwezigheid van 250 deelnemers van de bijeenkomst.

Besluit

Een platform van regionale organisaties op te richten om in collectief verband de belangen van de binnenlandbewoners te behartigen op een effectieve wijze met de volgende doelstelling:

het beïnvloeden van het politiek- maatschappelijke en sociaal- economische besluitvorming ter verbetering van de welvaart – en welzijnssituatie van armen en kwetsbare groepen in de dorpsgemeenschappen in het binnenland van Suriname.

Daarbij zullen de volgende instrumenten worden gebruikt:

 • Armoedebestrijding; verhogen van het inkomen en toegang tot elementaire voorzieningen.
 • Versterking van de binnenlandbewoners en hun organisaties; binnenlandbewoners of hun representanten organiseren zich om zelf hun ontwikkeling ter hand te nemen; aktiviteiten gericht op deskundigheidsbevordering en capaciteitsopbouw van de dorpsorganisaties en de regionale organisaties zullen worden voortgezet.
 • Maatschappelijke participatie; Suriname is een pluriforme samenleving; dit vereist inschikkelijk van allen; ruimte scheppen voor elkaar; binnenlandbewoners dienen meer ruimte te krijgen om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die hun leven beinvloeden.
 • Samenwerking en netwerkontwikkeling; samenwerking en het aangaan van relaties zijn voorwaarden van succes; er zal actief samenwerking worden gezocht  met groepen en organisaties, die zich inzetten voor thema’s die raakvlakken hebben met ontwikkeling, gemeenschapsontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking zowel op nationaal als internationaal gebied.
 • Beleidsbeinvloeding; regelmatig worden er overheidsmaatregelen aangaande het binnenland afgekondigd zonder dat de binnenlandbewoners voldoende weet hebben van de consequenties ervan voor hun eigen bestaan; de binnenlandbewoners zullen geinformeerd moeten worden alsmede de beleidsmakers over de mogelijke gevolgen van voorgenomen politiekemaatregelen voor de samenleving in het algemeen en voor de binnenlandbewoners in het bijzonder; belangrijk hierbij is een gestructureerd overleg op regelmatige basis met de overheid.

 

Klik hier om je te registreren en/of vragen te stellen