Samenwerking met Stichting Langu Tide
zaterdag 03 september 2011 02:10

Achtergrond informatie van Langu

De volgende dorpen maken deel uit van het Langu gebied aan de bovenloop van de Surinamerivier, vanaf de Gaandang tot het laatste dorp Sitonuku:

 1. Bediwata
 2. Golio
 3. Kayana
 4. Godowata
 5. Kuututing
 6. Debò
 7. Begòng
 8. Sitonuku

 

Het gebied zit met talloze problemen zoals werkloosheid, transport, afzetmarkt en communicatie met andere dorpen buiten het gebied. De bevolking van dit gebied bestaat uit:

217 mannen

344 vrouwen

625 kinderen van 0 tot 14 jaar

1186 Totaal

 

De waarden en normen van deze gemeenschap over het algemeen zijn:

 • Respect
 • Beleefdheid
 • Betrouwbaarheid
 • Vriendelijkheid
 • Gehoorzaamheid
 • Behulpzaam

De traditie hier is nog origineel, men heeft veel respect voor de Hoofdkapitein, de Kapitein en Basja die samen de leiding van de dorpen uitmaken. De bronnen van inkomsten bestaan voornamelijk uit transport, houtnijverheid, visvangst en bosbijproducten. Het scholingsniveau is zeer laag; slechts50% van de bevolking is analfabeet.

 

De samenwerking met stichting Langu Tide

Het grootste probleem waarmee de Regionale Organisaties kampen is de ontoereikende capaciteit m.b.t. het  schrijven van projecten voor fondsenwerving. De strategische samenwerking tussen stichting Wan Mama Pikien (WMP) en stichting Langu Tide zal daarom gebaseerd zijn op de speerpunten: samenwerken, deskundigheid en fondsenwerving.

De te hanteren methodiek zal zoveel mogelijk gebaseerd zijn op het volgende uitgangspunt n.l. dat de stichting Langu Tide op basis van het zelfbeschikkingsrecht hun ontwikkelingsrichting zelf aangeven en tot uitvoering brengen. Zij behouden het recht om uit vrije wil uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor welk activiteit dan ook.

Bij een regionale krutu (vergadering) van de Langu gemeenschap is unaniem te kennen gegeven dat zij tot WMP willen toetreden en tesamen met de andere Regionale Organisaties zich zullen inspannen om de gestelde doelen van WMP te helpen realiseren. De samenwerking moet erin resulteren dat op een professionele wijze de samenwerking, deskundigheid en fondsenwerving worden geoptimaliseerd, waaruit naar verwachting een efficiënte structuur en coördinatie zullen ontstaan.

Voor een effectieve samenwerking is het de bedoeling dat de afgevaardigde van de Regionale Organisatie in het bestuur van WMP erop toeziet dat onderlinge afspraken daadwerkelijk worden meegenomen in het beleid en activiteiten van WMP. Het bestuur van WMP zal intensief werken aan bevordering van deskundigheid t.b.v. de Regionale Organisaties, als ook voor de interne capaciteit. Deze deskundigheid zal in de samenstelling van de Raad van Advies tot uitdrukking worden gebracht. Voor wat betreft fondsenwerving is strategisch bepaald dat WMP een proactieve rol zal vervullen.

In WMP zijn alle Regionale Organisaties van het Surinaamse binnenland vertegenwoordigd in het bestuur (één vertegenwoordiger per organisatie). Het bestuur fungeert als hoogste orgaan en geeft goedkeuring aan voorgesteld beleid, strategische- en financiële planning. Vanuit het voltallig bestuur is een dagelijks bestuur aangesteld die door een secretariaat ondersteund. Verder worden er managers of coordinatoren op projectbasis aangesteld die ook prefessionele ondersteuning bieden aan realisatie van de organisatiedoelen.

 
Terug